ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM REJESTRACJA ONLINE

Poradnia Lekarza Rodzinnego NFZ

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego świadczy opiekę medyczną dla dorosłych i dzieci
od poniedziałku do piątku od 08.00 do 18.00.

W przychodni obowiązuje rejestracja pacjentów.
Aby za­re­je­stro­wać się w na­szej pla­có­wce wy­star­czy do nas za­dzwo­nić (tel. 85 687-1-687, 503-893-600) lub przyjść oso­bi­ście. Re­je­stra­cja może być do­ko­nana także przez osobę trze­cią, np. przez opie­kuna osoby rejestrowanej.
W trak­cie re­je­stra­cji we­ry­fi­ku­jemy pa­cjen­tów w sys­te­mie eWUŚ.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują:

 1. badania i porady lekarskie
 2. diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (badania laboratoryjne, RTG, USG )
 3. skierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
 4. szczepienia obowiązkowe
 5. bilanse zdrowia
 6. zabiegi pielęgniarskie (m.in. iniekcje, badanie ekg, pomiary ciśnienia tętniczego)
 7. opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i opiekę położnej środowiskowej
 8. promocję zdrowia i działalność profilaktyczną, porady lekarskie dotyczące szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych
 9. transport sanitarny POZ w nagłych przypadkach, decyduje lekarz

Przy Poradni Lekarza Rodzinnego działa punkt szczepień i gabinet zabiegowy w których można wykonać:

 1. szczepienia nieobowiązkowe dla dzieci
 2. badania laboratoryjne
 3. obowiązkowe szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień, refundowane przez NFZ wraz z kwalifikacja lekarską do szczepienia
 4. szczepienia dla dorosłych 
 5. demonstracje - jak prawidłowo wykonać inhalację (nebulizator)

Wi­zyty do­mowe (wraz z opieką pielęgniarki i położnej)
Wszy­scy nasi pa­cjenci mają za­pew­nioną opiekę w na­szej przy­chod­ni, a w sy­tu­acjach uza­sad­nio­nych także u sie­bie w domu. Do­ty­czy to rów­nież opieki pie­lę­gniarki oraz położnej, bę­dą­cej elementem na­szej oferty.

Od­płat­ność
Od­płat­ność za wi­zyty, które nie zo­staną prze­pro­wa­dzone w ra­mach kon­traktu z NFZ, przyj­mu­jemy w go­tówce. Płat­no­ści do­ko­nuje się przed wizytą.
 

szczepienie
pomiar glukozy
pomiar ciśnienia

 


All content © NZOZ Revita Lekarz Rodzinny . All rights reserved.