ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM REJESTRACJA ONLINE

Dokumentacja medyczna

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta ma sam pacjent, jego przedstawiciel ustawowy oraz osoba upoważniona do dokumentacji medycznej pacjenta.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA MOŻE ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONA: 

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu, na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej lub sądów powszechnych.

W CELU OTRZYMANIA DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI NALEŻY:

  1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Rejestracji Przychodni.
  2. Przy odbiorze dokumentacji medycznej potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  3. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona przez pacjenta, przy odbiorze kopii dokumentacji medycznej należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej Przychodni oraz potwierdzić tożsamość osoby odbierającej kopię dokumentacji medycznej dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

OPŁATY:

  1. Za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pobierana jest opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pierwsza kopia udostępniana jest  bez opłaty .
  2. Wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatny. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku. 
 


All content © NZOZ Revita Lekarz Rodzinny . All rights reserved.