ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM REJESTRACJA ONLINE

Ochrona danych osobowych

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

CO TO JEST RODO ?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018r i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH ? 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Revita Lekarz Rodzinny Magdalena Bielonko z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia P.P. 10 lok 17a/18a. 
Telefon kontaktowy: 85 687-1-687, e-mail: biuro.revitapoz@gmail.com
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE ?
Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej, rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu udzielonych świadczeń oraz wykonywania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. h RODO).
Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji NFZ jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE ?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA ? 
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:
    • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
    • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,
    • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług medycznych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane osobowe możemy przekazać osobom upoważnionym przez Administratora danych oraz innym podmiotom, w tym:
    • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
    • podmiotom publicznym np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Sanepidowi,  Rzecznikowi Praw Pacjenta w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań;
    • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiającym nam udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego);
    • naszym podwykonawcom, którzy wykonują niektóre świadczenia medyczne w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym, pracowni USG, pracowni RTG).
 


All content © NZOZ Revita Lekarz Rodzinny . All rights reserved.